ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOOR WAARDEN

Aanmelding en inschrijving

De aanmelding voor de groepslessen of smallgroupsessie’s geschiedt via de website van www.WeetHoeJeBeweegt.nu. De inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier. U kunt deze vinden op de website van www.WeetHoeJeBeweegt.nuwww.RianHesselink.nl of www.Top-PsySo.nl. Het inschrijfformulier kan ook voorafgaand aan de eerste les in ontvangst worden genomen.

Betaling.

Na aanmelding kunt u via iDeal het bedrag voor de eerste maand betalen. Vanaf de daaropvolgende maand maakt Weet Hoe Je Beweegt gebruik van automatische incasso waarvoor u toestemming geeft middels het ondertekenen van het inschrijfformulier. 

Restitutie

Restitutie is alleen mogelijk in geval van aantoonbare ernstige of langdurige ziekte van de deelnemer. Het bedrag dat betrekking heeft op de lessen die niet meer gevolgd kunnen worden, kan dan worden gerestitueerd. Er wordt gerekend vanaf een volle kalendermaand vanaf het moment waarop de schriftelijke opzegging is ontvangen. 

Opzegging groepslessen

Opzegging is uitsluitend schriftelijk mogelijk door middel van een e-mail gericht aan WeetHoeJeBeweegt@Top-Psyso.nl. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand. Er moet dus voor de eerste van de maand worden opgezegd.
Zegt u bijvoorbeeld op per de 15evan januari, dan betaalt u tot en met de maand februari en kunt u ook tot die tijd de lessen blijven volgen. 

Smallgroupsessies

De smallgroupsessies bestaan uit afzonderlijke sessies. Die op vastgestelde data worden gegeven gedurende 4 maanden. Bij inschrijving verplicht de deelnemer zich deelname voor de volledige 4 maanden.

Vakantie 

Weet Hoe Je Beweegt houdt zoveel mogelijk dezelfde vakanties en feestdagen aan als de basisscholen. Behalve in de zomer. De maand augustus is aangewezen als vakantie maand. De rest van de lessen gaan gewoon door. Lessen die vallen tijdens vakanties en op feestdagen kunnen niet worden ingehaald. Dit wordt met het maandbedrag gecompenseerd omdat sommige maanden vijf weken tellen. In de maand augustus wordt niet geïncasseerd.

Aansprakelijkheid

Weet Hoe Je Beweegt stelt zich niet aansprakelijk voor blessures die optreden tijdens of na de lessen. Ook is zij niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen. 
Waardevolle spullen kunnen in de daarvoor bestemde ruimte bewaard worden tijdens de les.

Openings- en lestijden

Openings- en lestijden worden door Weet Hoe Je Beweegt bepaald en kunnen worden aangepast.Ziekte of verzuim van een docent levert voor Weet Hoe Je Beweegt een overmacht situatie op.
Weet Hoe Je Beweegt zal zoveel mogelijk proberen te zorgen voor vervanging of inhaallessen aanbieden. Zij kan hier echter niet toe worden verplicht. Eén en ander geeft de deelnemer dan ook geen recht op restitutie van het lesgeld.

PRIVACYVERKLARING

Weet Hoe Je Beweegt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe zorgvuldig wij hiermee omgaan. 

Weet Hoe Je Beweegt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
  • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens; u hierop willen wijzen.
× Kan ik jou ergens mee helpen?